Последни постове

 • Направете обувките си още по-удобни 2017-09-23 16:20:27   Красотата и удобството не винаги са точно попадение, когато въпросът е отправен към обувките. Красивата обувка не винаги е удобна, така че...
 • Избор на ботуши за дамите около... 2017-09-17 09:27:06 Актуалните ботуши за дамите над и около петдесетте за новия зимен сезон са в толкова голям диапазон, че ако тръгнат да ги избират, не би им...
виж всички

Категории

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА TopObuvki.com - онлайн магазин за обувки

I. Общи условия

 1. С настоящите общи условия се уреждат отношенията между ВИКИ СПОРТ 22 ЕООД, като доставчик и неговите клиенти, като потребители на интернет сайта на доставчика www.topobuvki.com
 2. Информация за доставчика съгласно ЗЕТ и ЗЗП
 3. Наименование на доставчика - ВИКИ СПОРТ 22 ЕООД, гр. Велико Търново, ул. Слънце 2 а, ЕИК 204304885 , тел - 0885385147 , мол - Александров


 • “TopObuvki онлайн магазин за обувки” е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.
 • “TopObuvki.com онлайн магазин за обувки” не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 • При липса на складова наличност от заявената стока “TopObuvki.com онлайн магазин за обувки”, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката “TopObuvki.com онлайн магазин за обувки” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от “TopObuvki.com онлайн магазин за обувки” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента.
 • “TopObuvki.com онлайн магазин за обувки” се задължава след получаване на заявлението и получаване на сумите, дължими от Клиента за съответната доставка, заедно с дължимите преки и косвени данъци, да достави на Клиента закупената стока.
 • “TopObuvki.com онлайн магазин за обувки” не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни.
 • Заявлението за покупка се приема чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес.
 • Договорът обвързва “TopObuvki.com онлайн магазин за обувки” за доставка след потвърждаване на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез посочения електронен адрес.
 • Всички цени са в български левове с включен ДДС.

Права и задължения на страните

 1. “Topobuvki.com онлайн магазин за обувки” се задължава:
  • да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока
  • да достави в срок заявената за покупка стока
  • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения
  • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
  • Гарантираме, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя.
 2. Клиентът се задължава:
  • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
  • да плати цената на стоката;
  • да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
  • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
  • да получи вещта.

 

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок :
до 3 работни дни - за гр. София
до 7 работни дни - за територията на Република България.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети “TopObuvki.com онлайн магазин за обувки” за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “TopObuvki.com онлайн магазин за обувки” се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 •  
  • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
  • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
  • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
  • Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. При неизпълнение на това условие “TopObuvki.com  онлайн магазин за обувки” си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента.


Лични данни

 •  
  • “TopObuvki.com онлайн магазин за обувки” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
  • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, “TopObuvki.com онлайн магазин за обувки” може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
  • “TopObuvki.com онлайн магазин за обувки” има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено от формата ни за контакти.
  • Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “TopObuvki.com онлайн магазин за обувки”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.


Разкриване на информацията

 •  
  • “TopObuvki.com онлайн магазин за обувки” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  • “TopObuvki.com онлайн магазин за обувки” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


Отговорност

 •  
  • “TopObuvki.com онлайн магазин за обувки” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които “TopObuvki.com онлайн магазин за обувки” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на “TopObuvki.com онлайн магазин за обувки”.


Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на “TopObuvki.com онлайн магазин за обувки”, съобразно българското законодателство.IV. Допълнителни условия:

“TopObuvki.com онлайн магазин за обувки” не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства. С регистрацията си, Вие давате съгласие да получавате непоискани търговски съобщения!


Количка  

Няма продукти

Доставка 0,00 лв
Общо 0,00 лв

Количка Поръчай